Кадастрални карти и регистър

кадастър

Кадастърът и имотният регистър са система, в която са подредени и описани всички недвижими имоти на територията на страната: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и други). Системата съдържа пълната и точна информация за границите и местоположението на имотите, основните им количествени и качествени характеристики, юридическите права и ограничения върху тези имоти.

 

Съвременните тенденции в развитието на кадастралните системи и системите за поземлена регистрация са обединяването на данните в една информационна система и увеличаване на обхвата от данни. Цели се да се характеризира пълното правно състояние на всеки обект на кадастъра - да е възможно определянето както на частните права, така и на публични права и ограничения (защитени и нарушени територии, територии със специално предназначение и др.).

 

Всеки имот е с идентификатор, който го прави уникален за страната (Пример: 07079.659.35). Част от тази информационна система е и Вашият имот. За да бъдат отразени коректно данните за него в новата цифрова кадастрална карта и кадастрален регистър на съответното населено място е необходимо и Вашето съдействие тогава, когато се изработва картата.