Геодезия в строителството

tl_files/images/geo_build.jpg

Комплексът от геодезически работи, свързани с проучването, проектирането, строителството (монтажа) и експлоатацията на обектите е обособен като особен дял на геодезията под наименованието Геодезия в строителството.

Геодезическа снимка (заснемане)

Чрез геодезическата снимка се определя точното положение на характерни точки, които впоследствие се нанасят в план, цифров модел или карта.

Определянето на положението на точките се извършва с помощта на работна геодезическа основа (РГО), представляваща мрежа от трайно стабилизирани върху повърхността маркери с прецизно определени координати в хоризонтално и височинно положение.

Трасиране

Под трасиране се разбира отбелязване върху местността на различни точки, прави, равнини или повърхнини, координатните данни за които са предварително известни.

Трасирането е обратно действие на заснемането.

При трасирането взаимното положение на точките е определено въз основа на даден чертеж, план или цифров модел, които трябва да бъдат приложени върху местността.

Тахиметрична снимка

При тахиметричната снимка се извършват едновременно хоризонтално и вертикално снимане на местността.

Тя се основава на полярния метод на снимане, т.е. измерване на посоки и дължини.

В резултат на тахиметричната снимка се получава модел на релефната повърхнина, който се използва в началния етап на всички инженерни и проектантски дейности.

Геоинженеринг предлага следните услуги, свързани с тази област:

Трасиране на:

 • Линейни обекти – канали, пътища, надземни и поземни проводи и др.

 • Площни обекти – сгради, съоръжения и др.

 • Височинно и планово трасиране за нуждите на строително – монтажните работи

 • Изработване на нивелетни проекти за улици

 • Определяне на кота „нула” – пренасяне, измерване за проверка и документиране на строителни нива

 • Измерване и проверка на коти („било” и „корниз”)

 • Определяне на обеми на изкопи

  Позволява да се разширят стандартните възможности за определяне на обеми на земни маси между две теренни повърхнини. По този начин се определят прецизно обемите и се визуализират районите с изкопи и насипи.

 • Издаване на протокол за строителна линия

  Съставянето на протокол за определяне на строителна линия и ниво и заверка на контролираните нива – изкоп, корниз (стреха) и било (§ 5 т. 54 ЗУТ) осигурява изпълнение на строежа в съответствие с одобрените проекти и издаденото разрешение за строеж по отношение правилното разположение спрямо регулационните и нивелетни репери (§ 5, т. 60 ЗУТ), разстояние до регулационните линии (граници на имота), разстоянието до сгради и постройки в имота и в съседните поземлени имоти, както и размерите на проектираното застрояване, абсолютни коти на контролираните нива.

 • Изготвяне на екзекутивна документация за строителен обект – част Геодезия

 • Прецизна нивелация

  Налага се при извършване на измервания за установяване на деформации на различни инженерни, хидротехнически съоръжения за нуждите на Агенция по кадастъра, измервания на държавна нивелачна мрежа на Република България I и II клас, за обекти от национално значение – АЕЦ и др. За всички останали случаи се извършва техническа нивелация, която има специфични изисквания.

Обратно