GPS измервания

Construction

Глобалната позиционираща система - GPS е спътникова навигационна система, позволяваща определянето на (абсолютно) положение в реално време на или около повърхността на Земята с точност от порядъка на няколко метра.

Чрез GPS измерванията се определя местоположението на дадена земна точка, което от гледна точка на специалиста означава, че се измерват пространствени координати в определена геоцентрична координатна система. GPS измерванията отразяват процеса на координатни определения с GPS - приемниците.

Геоинженеринг предлага следните услуги в областта на GPS измерванията:

  • Измерване на геодезически мрежи за нуждите на кадастъра;

  • Създаване на трансформационни параметри за преход от една координатна система към друга;

  • Инженерни геодезически измервания (пътища, създаване на цифров модел на релефа, трасиране на площни и линейни обекти);

  • Определяне на контролни точки, необходими за изработката на ортофото планове;

  • Измерване с геодезически GPS приемници и обработка на резултатите.

Обратно