Поддържане на КВС

tl_files/images/fieldkvs_3-1280x800.jpg

Картата на възстановената собственост (КВС) обединява данните от плана за земеразделяне, картата на съществуващите стари реални граници на зем. земи, създадени по реда на ЗСПЗЗ, и картата на възстановената собственост на гори и земи от горския фонд, създадена по реда на ЗВСГЗГФ.

Поддържането на КВС се извършва по молба на физически или юридически лица или служебно. Заплащането на услугите по Наредба 49 се извършва по Тарифа за таксите, обнародвана в ДВ бр.81 от 12.09.2003г.

Геоинженеринг предлага следните услуги, свързани с КВС:

 • Възстановяване на собствеността върху земеделски земи и гори в съответствие със ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.
  Отразяване на решения на ОСЗ за възстановяване на правото на собственост в стари реални граници;
  Решения за възстановяване правото на собственост с план за земеразделяне;
  Решение за обезщетяване със земи;
  Решение за оземляване и др.
 • Геодезически дейности по възстановяване на собствеността (заснемане, трасиране) - идентифицират се и се трасират имоти в съществуващи и възстановими стари реални граници; издава се скица за сведение за одобрение от ОСЗ, която от своя страна изготвя протокол за заснетия имот или протокол за въвод във владение на трасирания имот
 • Заснемане и координиране на площни и линейни обекти и/или на трайни насаждения
 • Трасиране и/или заснемане и координиране на границите на имотите - извършва се от правоспособни лица, вписани в регистъра по чл.12, т.7 от ЗКИР за срок не по-дълъг от 20 работни дни
  Фирмата издава протоколи за трасиране на имоти и Протоколи за строителна линия
 • Отразяване в КВС на промени, настъпили при изпълнението на инфраструктурни обекти от Държавно значение
 • Отразяване на влезлите в сила решения на комисиите по чл.17, ал.1 от ЗЗОЗ
 • Отразяване на изпълнени инвестиционни проекти по ЗУТ
 • Въвеждане на промени в регистъра на собствениците и в регистъра на имотите - регистрация на покупко-продажби, делби, наследства, дарения, замени, съдебни решения
 • Нанасяне в цифровия модел на КВС на инженерни и инфраструктурни обекти, сгради и съоръжения - тези данни се нанасят в КВС по искане на заинтересовани лица, като се предоставят и приемат в "ZEM" формат след извършено геодезическо заснемане
 • Оцифряване на парцели от Парцеларни планове (за Стопански дворове)
 • Изготвяне на скица на имот - скицата на поземлен имот е копие от КВС и отразява състоянието на имота към датата на издаването й, съгласно данните в регистъра. Валидна е за срок от 6 месеца и се презаверява от ОСЗ при липса на изменения в данните на имота
 • Изработване на копие от карта или нейна част - на кв. м. от картата върху плотерна хартия, паус, хелиографна хартия, върху недеформируема материя - мулинекс и др.
 • Изработване партида на имот - вкл. данни за имота, собствениците, вещни права, сервитути, наем и аренда, искови молби, ипотеки, възбрани и други тежести, административни ограничения на ползването
 • Изработване на скица-проект за разделяне или съединяване на имоти - скицата се придружава от документация, която съдържа данни за имотите, които се разделят или обединяват, данни за собственика, ипотеки и др. тежести за имота, адм. ограничения и данни за новообразуваните имоти и техните собственици
 • Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот - извършва се след подадена молба в ОСЗ и оглед на имота, назначен с комисия за установяване на промяната
 • Изготвяне на устни и писмени справки и консултации за поземлени имоти - всеки може да поиска справка за вписванията в регистрите на отделни имоти при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за класифицираната информация
 • Отразяване/заличаване на сервитути и ограничения на ползване, на искови молби за имот, възбрани и други тежести за имот, ипотеки, ограничени вещни права и др.
 • Отразяване/ премахване на ниски нива (категории, НТП, сгради)
 • Изработване на копие от трасировъчен карнет на имот, за въвеждане и/ или предоставяне на координати (х, у) на гранични точки на имот - предоставят се официално заверени от Фирмата изпълнител по технически дейности и от ОСЗ
 • Предоставяне на координати на точки от опорната мрежа с репераж и/ или на гранични точки на имот
 • Регистриране на договор за аренда или наем за издаване на талон за аренда и наем, както и предсрочно прекратяване на тези договори
 • Отразяване/удължаване/прекратяване на договори за пренаемане, преарендоване, оземляване, управление на гори
 • Предоставяне на баланс по характеристики:
  вид територия по предназначение
  - вид собственост
  - начин на трайно ползване
  - почвена категория и др.
  (на хартиен и магнитен носител)
 • Справка за налична информация от регистъра за масив - включва данни за всички имоти в определен масив на дадено землище: номер, местност, собственик, НТП, категория, площ

Обратно