Новини

Прием на документи за кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на гр. ЗЛАТИЦА, с. АНТОН и с. ЧЕЛОПЕЧ

2017-04-27 10:07

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че стартира приема на документи за собственост и други вещни права на имоти, сгради и самостоятелни обекти (апартаменти, гаражи, магазини и други) по Дог. № КД-1-110/25.11.2016 г. с предмет "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Челопеч, общ. Челопеч и с. Антон, общ. Антон, област София" и по Дог. № КД-1-111/25.11.2016 г. с предмет "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Златица, общ. Златица, обл. София". Анкетирането на собствениците ще се извършва по утвърдени графици, както следва:

за землището на гр. Златица - от 02 май до 16 юни 2017 г. включително, в сградите на Община Златица (Техническа служба) и СГКК - гр. София (удължен срок от 02.06 до 16.06.2017 г. вкл.);

за землищата на с. Антон и с. Челопеч - от 02 май до 02 май 2017 г. включително, в сградите на Община Антон, Община Челопеч (Техническа служба) и СГКК - гр. София.

За Ваше улеснение, ДЗЗД «ГЕОБГ» ще приема и електронни копия на документи за собственост и по e-mail за:

 • гр. Златица - office@geobg.com или Zlatica@cadastre.bg;
 • с. Антон - office@geobg.com или Anton@cadastre.bg
 • с. Челопеч - office@geobg.com или Chelopech@cadastre.bg

  Обнародвана е в ДВ Заповед за създаване на КККР на гр. ЗЛАТИЦА, с. Антон и с. Челопеч

  2017-01-10 15:40

  В брой 3/10.01.2017 год. на Държавен вестник е обнародвана Заповед № РД-16-55/15.12.2016 год. за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на:

  гр. ЗЛАТИЦА, общ. Златица, обл. София;
  с. АНТОН и с. ЧЕЛОПЕЧ, обл. София.

  Изпълнител по двата договора е ДЗЗД "ГЕОБГ" (съдружие между "Геоинженеринг" ООД и "Зенит-Гео" ЕООД), гр. София, вписани в регистъра на правоспособните лица по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. 

  В срок от 30 дни от обнародването на заповедта в ДВ, собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на землищата, за които се създават кадастралната карта и кадастралните регистри, в съответствие с актовете за собственост.

  Предстои обявяване в сайта ни на местата и графика за събиране на документи за собственост и други вещни права на заинтересованите лица.

  Обнародвана е в ДВ Заповед за създаване на КККР на гр. ВЕЛИНГРАД

  2016-11-11 10:15

  В брой 89/11.11.2016 год. на Държавен вестник е обнародвана Заповед № РД-16-18/17.10.2016 год. за откриване на производство по създаване на КККР на землището на гр. ВЕЛИНГРАД, общ.Велинград, обл. Пазарджик”

  В срок от 30 дни от обнародването на заповедта в ДВ (до 11.12.2016 г. вкл.собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на землището, за което се създават кадастралната карта и кадастралните регистри, в съответствие с актовете за собственост.

  Предстои обявяване в сайта ни на местата и графика за събиране на документи за собственост и други вещни права на заинтересованите лица.