Новини

Удължен срок за подаване на възражения и писмени искания по КККР на р-н ТРИАДИЦА, СО

2016-02-09 16:15

До всички заинтересовани страни!

ДЗЗД "Геоинженеринг" и АГКК Ви уведомяват, че поради голямата активност от страна на гражданите се удължава срока до 25.02.2016 г., в който заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по приетите кадастрална карта и кадастрални регистри на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради, магазини и др.) за територията на район „Триадица“, Столична община. Писмените искания и възражения се подават пред представители на Службата по геодезия, картография и кадастър София в сградата на район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 54, ет. 3, заседателна зала (стая 301)

Линк към АГКК: http://www.cadastre.bg/announcements/udulzhava-sroka-do-25022016-g-za-raion-triadica-v-koito-zainteresuvanite-lica-mogat-da

Приети КККР на район ТРИАДИЦА, СО

2016-01-12 15:15

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че на база сключен Договор № КД-1-68/12.09.2014год. между ДЗЗД "Геоинженеринг" и АГКК за изпълнение на договор с предмет: „СЪЗДАВАНЕ НА КККР НА РАЙОН ТРИАДИЦА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, в бр. 3 от 12.01.2016 г. на „Държавен вестник", стр. 72, т. 76 е обнародвана приетата кадастрална карта и кадастрални регистри за район ТРИАДИЦА, Столична Община. 

Кадастралната карта и кадастралните регистри са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник”, считано от 12.01.2016 г. (до 11.02.2016 г. включително), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК-София) в изнесен офис в административната сграда на район ТРИАДИЦА към СО, на ул. „Алабин“ № 54, ет. 3, заседателна зала (стая 301).

За допълнителна информация от СГКК-София – тел.: 02 / 818 83 83.

Линк към АГКК: http://www.cadastre.bg/announcements/dv-br-3-ot-12012016-g-prieti-kkkr-za-slednite-teritorii

Линк към ДВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Одобрена КККР на гр. Каблешково, с. Константиново и с. Черни връх

2015-08-25 15:11

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че на база сключен Договор № КД-1-50/13.08.2014год. между ДЗЗД "Черноморец" и АГКК за изпълнение на Обособена позиция 3 с предмет: „Създаване на КККР на землищата на гр. Каблешково, община Поморие, с. Константиново и с. Черни връх, общ. Камено, област Бургас и на СпКР на обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК (крайбрежни езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения), включително и охранителни зони „А” и „Б”, попадащи в землищата на общини Поморие и Камено, област Бургас”:

В бр. 65 от 25.08.2015 г. на „Държавен вестник“ е обнародвана ЗАПОВЕД № РД-18-37 / 27 юли 2015г. на изп. директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на гр. Каблешково, община Поморие, с. Константиново и с. Черни връх, общ. Камено, област Бургас. Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 24.09.2015 г. включително) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Бургас. Могат да бъдат направени писмени възражения от заинтересованите лица към СГКК.