Новини

Прием на документи за създаване на КККР на район ТРИАДИЦА, СО

2014-10-22 13:15

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълнение на договор за "Създаване на КККР на район Триадица, Столична община", анкетирането на собствениците (събиране на документи за собственост и други вещни права, както и копия от архитектурни чертежи за сгради със самостоятелни обекти) на имоти, сгради и самостоятелни обекти (апартаменти, гаражи, магазини и други) ще се извършва по утвърден график от 10 ноември до 12 декември 2014г. включително, в сградата на район "Триадица" - Столична община, ул. "Алабин" 54, етаж 3, стая 301 (Заседателна зала).

За Ваше улеснение, можете да изтеглите и попълните предварително (в 3 екземпляра) бланка за подаване на документите за собственици от ТУК.

Вижте графиците, по които ще се извършват геодезическите измервания ТУК.

Обнародвана е в ДВ Заповед за създаване на КККР на район ТРИАДИЦА, СО

2014-10-09 10:12

В брой 83/07.10.2014год. на Държавен вестник е обнародвана Заповед № РД-16-24/12.09.2014 год. за откриване на производство по създаване на КККР на район ТРИАДИЦА, Столична община. 

В срок 30 дни от обнародването на заповедта (до 06.11.2014 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, за който се създават кадастралната карта и кадастралните регистри, в съответствие с актовете за собственост.

Предстои обявяване в сайта ни на местата и графика за събиране на документи за собственост и други вещни права на заинтересованите лица до края на месец Октомври 2014г.

ДЗЗД "Геоинженеринг" - изпълнител по създаване на КККР на район ТРИАДИЦА, Столична община

2014-08-19 12:07

"Геоинженеринг" Ви уведомява, че е публикувано Решение № РД-19-10/30.07.2014 год. на Изпълнителният директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър за класиране на участниците и обявяване на изпълнители по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район ТриадицаСтолична община”, с което ДЗЗД "ГЕОИНЖЕНЕРИНГ" (консорциум между "Геоинженеринг" ООД и ЕТ "Геоинженеринг - Н.Киров") е обявен за изпълнител. 

Решение № РД-19-10/30.07.2014 год.

В момента тече процедура по сключване на договор между двете страни.

Предстои публикуване на актуална информация в сайта ни за течението по изпълнение на договора.