Поддържане на кадастрални карти и кадастрален регистър

Поддържане на кадастрални карти и кадастрален регистър

Поддръжка ККР

 

Поддържането на КККР се извършва от областните служби по геодезия, кадастър и картография (СГКК) в страната, като за всички промени се заплащат съответните държавни такси - тарифа № 14 обн. ДВ, бр.99 от 2001г. и бр. 99 от 2002г.

Важно за гражданите, собственици на имоти - трябва да се знае, че СГКК само регистрира направените проекти за промени. Самите проекти за промени се извършват от лицензирани геодезисти, избрани от собственика и след това се внасят в СГКК за одобряване, регистриране и издаване на съответната заповед.

Поддържането на КК и КР включва следните дейности:

- промяна на границите на имотите и на очертанията на сградите;
- създаване на нови обекти на кадастъра;
- допълване на непълноти и поправяне на грешки.

1. При промяна на границите на имотите и очертанията на сградите собственикът е длъжен да се обърне към лицензирана фирма, упълномощена да извършва тази дейност и да представи цялата документация с която разполага.

След като лицензираната фирма изработи проекта за изменение на КККР собственикът внася в СГКК изготвения от фирмата проект и заплаща съответните държавни такси за регистрация, издаване на скица и др.

За изработването на проекта за изменение собственикът се договаря с лицензираната фирма за стойността на услугата.

Важно за гражданите, собственици на имоти - При всяка промяна, която засяга и други имоти СГКК издава "Акт за непълноти и грешки" (Наредба № 14/23.07.2001г.- чл.71, ал.2 и 3), в който е задължително да се разпишат съставителя, заявителя и всички пряко заинтересoвани собственици.

2. При създаване на нови обекти на кадастъра собственикът е длъжен да се обърне към лицензирана фирма, упълномощена да извършва тази дейност и да представи цялата документация с която разполага.

След като лицензираната фирма изработи проекта за изменение на КККР собственикът внася в СГКК изготвения от фирмата проект и заплаща съответните държавни такси за регистрация, издаване на скици и др.

За изработването на проекта за изменение собственикът се договаря с лицензираната фирма за стойността на услугата.

3.Допълване на непълноти и поправяне на грешки в КККР.

Важно за гражданите, собственици на имоти - Служебни корекции в СГКК се извършват тогава, когато собственикът на имот е изпълнил своите задължения по чл.38, ал.1, т.1, 2 и 3 (виж по-горе), в противен случай промените и поправките по КККР остават за негова сметка.

При допълване на непълноти и поправяне на грешки в КККР, когато поправката не е по служебен път собственикът е длъжен да се обърне към лицензирана фирма, упълномощена да извършва тази дейност и да представи цялата документация, с която разполага.

След като лицензираната фирма изработи проекта за изменение на КККР собственикът внася в СГКК изготвения от фирмата проект и заплаща съответните държавни такси за регистрация.

За изработването на проекта за изменение собственикът се договаря с лицензираната фирма за стойността на услугата.