Инвестиционно проектиране

tl_files/images/investment_design.jpg

Инвестиционнотo проектиране преминава през следните етапи:

 •      Предварително инвестиционно проучване
 •      Задание за проектиране
 •      Изготвяне на идеен проект
 •      Изготвяне на технически проект
Предварително инвестиционно проучване

Tехнологични проучвания за избор на оферта, предлагаща оптимална технология;

Задание за проектиране


Преглед и уточняване на изходни данни, необходими за изработването и одобряването на проекта, сързани с:
 •      Изискванията към обекта;
 •      Фази на проектиране;
 •      Основни технически, икономически, технологични, функционални и планово-композиционни изисквания        към обекта;
 •      Основни функционални и композиционни параметри на обекта.

Изготвяне на идеен проект.

 •      Чертежи (технологични планове и схеми), които изясняват предлаганите проектни решения;
 •      Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения.

Изготвяне на технически проект

 •      Окончателни чертежи (разпределения, разрези), които отразяват приетите проектни технологични  решения;
 •      Обяснителна записка, отразяваща приетите проектни технологични решения;
 •      Технологичните изчисления, обосноваващи проектните решения.

ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ:

Вертикално планиране

Проектът за вертикално планиране (ВП) на населеното място предвижда необходимото изменение на релефа на терена с оглед да бъде моделиран и приспособен към изискванията на строителството, водоотвеждането и транспорта при най-целесъобразно и икономично извършване на земните работи, включително разместването им, и дава представа за облика на територията, която ще се благоустроява.

Планове за ВП

Изработват се за населени места и други застроени територии или части от тях в съответствие с одобрените им общи и подробни градоустройствени планове (ОГП), застроителните и регулационните им планове (ЗРП) и подробните квартално-застроителни и селищни планове.
Плановете за ВП имат предназначението чрез преобразуване на съществуващия релеф на терена да създадат условия за функционално и хармонично изграждане на жизнената среда във всички нейни аспекти - обитаване, труд, отдих и др.

Процедура по промяна на статута на земеделски земи

Процедурата включва всички етапи до изваждане на решение за променено предназначение

 

 

Обратно