Пътно проектиране

Зенит-Гео извършва услуги, свързани с определяне на трасета, реконструкции на селскостопански пътища, рехабилитация на пътища от републиканската пътна мрежа.

 •      Определяне категория на път в зависимост от предназначението му, теренните условия и интензивността на движението
 •      Определяне категория на обект съгласно ЗУТ
 •      Установяване геоложки и хидрогеоложки условия по трасета на пътя
 •      Заснемане на проектни трасета и репериране на точките от работната геодезическа мрежа
 •      Разработка на технически съобразни и икономически ефективни решения за реконструкция на пътища, съобразени с плана на земеразделяне
 •      Определяне съгласно "Норми за проектиране на селскостопански пътища" на основни технически параметри на пътя и проектни решения за:

  Пресичане на пътищата със комуникации, земна основа, отводняване на пътя и пътната настилка, пътно тяло в насип и изкоп

 •      Изготвяне на план на пътя, надлъжни и напречни профили, работни чертежи на съоръжения (подпорни стени, водостоци и др.), ако се налага изграждането на такива
 •      Количествени и стойностни сметки за пътни и земни работи, съоръжения
 •      План за безопасност и здраве на обекта в съответствие с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на МТСП и МРРБ
 •      Изработване на парцеларен план и нанасяне елементите на пътя върху картата на възстановената собственост