Създаване на кадастрални карти и кадастрален регистър

Създаване на кадастрални карти и кадастрален регистър

Създаване ККР

Препоръки към гражданите при открита процедура по изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за Вашето населено място.

 1. Всеки собственик на имот, сграда или самостоятелни обекти в сграда (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и други) е длъжен:

а) да осигури достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;

б) да означи на свои разноски с регламентирани трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото му на собственост;

в) да предостави на служител от службата по кадастъра или на лицето/лицата от фирмата избрана да изработи кадастралната карта всички документи и материали удостоверяващи правата му върху имота.

т.1, букви а, б и в - визират член 38, ал.1, т.1, 2 и 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) обн/ДВ, бр.34 от 25.04.2000г.

Важно за гражданите: При установяване, че някои от горните три задължения не са спазени от собственика по време на провеждане на процедурата по изработване на КККР, след окончателното влизане в сила на КККР, собственикът заплаща за своя сметка всички грешки и неточности допуснати при изработването на КККР.

За да се създаде актуален модел на цифрова кадастрална карта се извършват геодезически измервания и изчисления спрямо предварително създадена работна геодезическа основа (РГО). Резултатите от геодезическите заснемания и изчисления на координати на подробните точки се предават на хартиен и магнитен носител.

 • РГО - прави се предварителен проект – съгласуване с АК
 • Полски измервания – стабилизиране на точките
 • Предаване на РГО - схема, координатен регистър, реперни карнети, обяснителна записка
 • Кадастралната карта се предава на хартиен носител в мащаб 1:10 000 и на цифров модел
 • Кадастралните регистри се предават на хартиен и магнитен носител (по райони)
 • Приемат се данни и материали от АК и от Общината на населеното място, на което ще се прави КККР: Цифров модел - ако има такъв
  Регулационни копия на измененията
  Преписки
  Регулационни платна от Стария кадастрален план
  Документи за собственост (нотариални актове, договори за делба и др.)
  Разписни книги
 • Получените материали се подреждат и сортират в удобен за работа ред (примерно по квартали)
 • Сравняват се старите планоснимачни номера на кои от действащия регулационен план съответстват
 • Сортират се преписките и се уточняват измененията
 • Уточняват се административните адреси и номера на имотите
 • Попълват се анкетни листове, като се взема информация пряко от собствениците на имотите
 • Уточняват се сигнатурите на сградите (конструкция, вид)
 • Уточняване собствеността на самостоятелните обекти в сградите
 • Контактна зона: включва зоната, която застъпва имотите от КВС и от Урбанизираната територия
 • КР се създава въз основа на съществуващи документи за собственост, етажни схеми и данни за сгради и съоръжения
 • Схеми на самостоятелните обекти в сгради
 • Обработка на полските измервания