Проекти свързани с КВС

GPS tracking

Фирмата участва и печели обявените от МЗХ търгове за поддържане и осъвременяване на Картата на Възстановената Собственост за съдебни райони:

  •   Панагюрище – в района фирмата работи с две ОСЗ с общо 13 землища
  •   Смолян – ОСЗ Смолян с общо 44 землища
  •   Пловдив – ОСЗ Брезово с общо 16 землища, ОСЗ Съединение с общо 10 землища и ОСЗ Хисар с общо 12 землища
  •   Перник – ОСЗ Перник с общо 24 землища
  •   Чепеларе – ОСЗ Чепеларе с общо 9 землища
  •   Свищов – ОСЗ Свищов с общо 14 землища

Изработени са планове на територии по §4 от ППЗСПЗЗ в Пазарджишка област, а именно за землищата на:

с. Горно Вършило, общ. Септември; гр. Панагюрище, общ. Панагюрище; гр. Пещера, общ. Пещера.