История на фирмата

ЕТ "Геоинженеринг-Николай Киров" е създадена през 1992 г. с основен предмет на дейност – геодезически измервания, поддържане и осъвременяване на Картата на възстановената собственост, кадастър и регулация на населени места и извън селищни територии. Фирмата притежава Свидетелство за правоспособност по чл.12 от ЗКИР № 669 въз основа на Заповед № 714/06.08.2001г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

През 2004г. на обявен от Агенция по приватизация публичен търг ЕТ ”Геоинженеринг-Николай Киров” придобива и става едноличен собственик на капитала на „Пазарджишки териториален кадастър” ЕООД, като с това във фирмата е споделен дългогодишният опит на геодезическите дейности в областта и региона, както и техническото оборудване. „ПТК” EOOД е с дългогодишен опит и добро име в обслужването на гражданите в сферата на геодезическите услуги и дейности по кадастъра в региона, а също така е била поддържаща фирма на кадастъра за съдебен район Пазарджик.

"Геоинженеринг" ООД е създадено през 2002 г. с основен предмет на дейност – геодезически измервания, поддържане и осъвременяване на Картата на възстановената собственост, кадастър и регулация на населени места и извън селищни територии. През тези години фирмата и колективът са натрупали значителен опит при проектирането и геодезическите дейности. Управителят – инж.Н.Киров, както и колективът са участвали в изработването на планове за земеразделяне и гороразделяне на 17 землища.

Дружеството притежава Свидетелство за правоспособност по чл.12 от ЗКИР въз основа на Заповед № РД-15-37/21.06.2006г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. Под името „Геопроект” ЕООД е вписано в списъка на правоспособните лица със Заповед №300-2-279/18.09.2002г.

През 2009г и 2010г. „Геоинженеринг” ООД печели обществени поръчки за извършване на технически дейности за поддържане на КВС за съдебни райони гр. Чепеларе, гр. Брезово, гр. Перник и гр.Свищов.

През 2009г и 2010г. ЕТ „Геоинженеринг - Николай Киров” печели обществени поръчки за извършване на технически дейности за поддържане на КВС за съдебни райони гр. Панагюрище, Смолян (гр. Смолян, с.Баните), Пловдив (гр.Хисаря, гр.Съединение) и гр. Първомай.

Фирмата ежедневно изпълнява поръчки, свързани с актуализиране Картата на възстановената собственост, по възлагане от Общинска служба „Земеделие“, ОДЗ, фирми и граждани.