Устройствено планиране – ПУП

Процедура по промяна на статута на земеделски земи

Процедурата включва всички етапи до изваждане на решение за променено предназначение:

Етап 1: Изработване на ПУП – ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя: издаване и заверка на скици, предложение за разработка до главния архитект на общината.

Етап 2: Внасяне на проектната документация за разглеждане от Експертен съвет: изработване на ПУП – 4 бр. папки, внасяне на молби и документи за получаване на съгласувателни становища от всички експлоатационни дружества на основание чл. 121 от ЗУТ. Изработване на транспортно-комуникационна схема. Внасяне на документите за издаване на Акт за категоризация. Внасяне на преписката за разглеждане от Комисията по земята.

Етап 3: Придвижване и получаване на становища от съответните инстанции, необходими за провеждането на процедура за промяна предназначение на земеделска земя: внасяне за проучване (издирване и обявяване на разработката на заинтересованите лица – съседите) и одобряване на проекта.

Етап 4: Внасяне на проектната документация за проучване и одобряване в Общината.

Етап 5: Подготвяне, съгласуване и представяне в съответната Областна дирекция „Земеделие и гори” на всички необходими документи за промяна предназначението на земеделска земя

Етап 6: Представяне на окончателното решение от Комисията по земята за промяна предназначение на земята. ПУП – изработва се с цел промяна на предназначението на земеделска земя.

А) урегулиране на ПИ (поземлен имот)

Б) Преотреждане на терени за стопански нужди

В) Преотреждане на терени за нуждите на инфраструктурни обекти и инженерни съоръжения. - създаване на работен проект за изграждане, реконструкция или рехабилитация на линейни обекти.Процедура по промяна на статута на земеделски земи

Процедурата включва всички етапи до изваждане на решение за променено предназначение:

Етап 1: Изработване на ПУП – ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя: издаване и заверка на скици, предложение за разработка до главния архитект на общината.

Етап 2: Внасяне на проектната документация за разглеждане от Експертен съвет: изработване на ПУП – 4 бр. папки, внасяне на молби и документи за получаване на съгласувателни становища от всички експлоатационни дружества на основание чл. 121 от ЗУТ. Изработване на транспортно-комуникационна схема. Внасяне на документите за издаване на Акт за категоризация. Внасяне на преписката за разглеждане от Комисията по земята.

Етап 3: Придвижване и получаване на становища от съответните инстанции, необходими за провеждането на процедура за промяна предназначение на земеделска земя: внасяне за проучване (издирване и обявяване на разработката на заинтересованите лица – съседите) и одобряване на проекта.

Етап 4: Внасяне на проектната документация за проучване и одобряване в Общината.

Етап 5: Подготвяне, съгласуване и представяне в съответната Областна дирекция „Земеделие и гори” на всички необходими документи за промяна предназначението на земеделска земя

Етап 6: Представяне на окончателното решение от Комисията по земята за промяна предназначение на земята. ПУП – изработва се с цел промяна на предназначението на земеделска земя.

А) урегулиране на ПИ (поземлен имот)

Б) Преотреждане на терени за стопански нужди

В) Преотреждане на терени за нуждите на инфраструктурни обекти и инженерни съоръжения. - създаване на работен проект за изграждане, реконструкция или рехабилитация на линейни обекти.