Регулация

регулация

Улична и дворищна регулация има при урегулирания поземлен имот (УПИ), който се идентифицира върху скицата с римска цифра, след която следват арабските цифри на имота.

 

Ако за парцела има влязла в сила градоустройствена процедура, може да се пристъпи към издаване на виза. Ако ли не, се прави Работен устройствен план (РУП), който се предлага за одобрение, при определени условия от съседите на имота.

 

При липса на възражения, РУП влиза в сила и следва да се подаде молба за издаване на виза.

За райони, в които няма приета кадастрална карта важи регулационно застроителния план, одобрен от общината.

 

Поддържане на регулационни планове се извършва при:

  •      Изменения в уличната или дворищна регулация
  •      Разширения към регулационния план

Обект на поддържане са копията от регулационния план и трасираната и координирана осова мрежа и дворищно-трасировъчните карнети.

За всички услуги, извършвани от фирмата е необходимо собствениците да представят:

  •      Актуална скица (срокът на валидност на която е 6 месеца), издадена от техническа служба на общината;
  •      Документ за собственост (нотариален акт или съдебно решение за въвод във владение)

Поддържането на плановете за вертикално планиране се извършва при:

  •      Промени вследствие на нови държавни и обществени нужди в територията на населеното място;
  •     Разширение на регулационния план.

Поддържането на плана за ВП по правило се извършва след поддържане на нивелационния план

ПРОЕКТИ ЗА ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА:

Извършват са преки геодезически заснемания оформени в отделни папки.

Проектът за вертикално планиране се разработва въз основа на следните изходни материали:

  •      Геодезическа снимка, изработена от фирмата в пр.(М 1:250)
  •      Генерален план за обекта
  •      Архитектурни чертежи за обекта

С този проект се определя котата на нулевия цикъл на сградата, решени са пространствата около нея в чертеж вертикална планировка.

В чертеж картограма на земните маси се дават детайли на настилката и обобщена количествена сметка за обекта.

Площадката е проектирана както в изкоп, така и в насип.

За нуждите на трасирането се изработва трасировъчен план на обекта и се прилага трасировъчен карнет, даващ възможност за трасиране на сградата и всички елементи, предмет на благоустрояването.

За трасирането да се използват работни точки, в непосредствена близост до обекта.